Si andi luntanu

Si andi luntanu arrégami
un fiori o un pegnu ;
una curiosidai.
Arregami un frueddu di lotu,
un’ischéggia di mari
da undì chisthu ghiacceggia,
una tezza piumada di lu Titicaca,
una penna d’indianu véru,
un iduru africanu ;
lu piffidiósu papabaru d’Urienti
o la gummósa lagrima
di l’Hevea amazzoniga.
S’andi luntanu contami
di la frinisìa di curòri
Chi allùma
l’ascetighi aurori boreari,
di li càburi chi hani a lacana
li venti e lu nudda;
contami di li genti
Chi animeggiani di fadiga lu mondu

Li sonnii di paglia

Buattoni di paglia, i lu campu
undì t’ha ficchidu a guardhianu
chissà si l’omu venarà mai
a intrattinissi cun tegu.
Eppuru la tó visthimenta
è isthada chissa di lu só affidu ;
lu cecciu di lu tó sumbréri
n’ha accolthu li grani
di lu trigu augurari e li rosi
ifugliadi pa la só ipósa.
Chissà, buattoni di paglia,
chi l’omu chi t’ha posthu
a guardhia di lu só campu
sabarà mai d’un tó vecciu disizu :
parchì l’omu no pensa
a affiagnatti una cumpagna che te ?
Ma li buattoni hani ìmpidi di paglia ;

DE GIOVANNI Palmiro

Su fraigamuru

Sutta ‘e una randa bianca
de mendula fiorida
bi sun battor pedras
a signale de una vida.
Ma deo imprendo oe a tie,
omine de calchina e de pedra,
a tie
ch’has un’isganzada’e risu siccu
che-i su ‘entu ‘e su desertu,
a tie, chi ses in sos pilos
biancu de fadiga,
chi has cimentu intro e sas ungias
e-i sas tribulias iscrittas in sa pedde.
Vivat, vivat sa pala,
su piccone, su livellu,
vivat sa lenza, sa taracia, sa palitta !
Cun punzottos, cottas e mazzittas
mudu mudu t’avvias a tribulare

Sa tela fadada

Cun su telarzu ‘e giaia
costoidu sutta sa pula
onzi notte m’apparto
e tesso filos de luna.
Una notte b’hapo pintu
su ‘olu ‘e su ‘entu.
Folas nde prendo chentu
totu cun nodos de sole
ca su filu est finidu.
Cun s’ala bianca ‘e s’avreschida
e antigos cantos de amore
hapo inferzidu s’orizu.
Bi ponzo limettas de lizu
e mi so posta a furare
da-e sa bertula ‘e su tempus
alas de sonnios pintos.
Ricamos de lentore,
hapo furadu s’amore
e postu che l’hapo intro,
ca non cherzo

DE CASTIGLIA Lyzia

Lolghi di fumu

Chi pena l’ultima sera
chena una stella ancora !
Di soli l’ultima spera
s’è ispinta mori mori
und’abà no s’aspetta
da l’umbra paci sinzera,
illa carrera, fora.
Malincuniosu un zigarru,
chici, abali, lacatu
a banda, sminticatu
come spola di tela,
fraza una brasgia stena
e a l’appusentu rigala
lolghi di fumu in bolu,
cu la flema liceri
d’un lumu di candela.
Diventani, chissi lolghi,
specchju suai d’ammentu
cun magghjni sculuriti
di tempu di ‘ita in fiori
turat’a lu pinsamentu ;

Anninnu di notti di luna

Detimi l’accunoltu di lu pientu
chi troppi ‘olti abali m’esci a via,
candu la ‘ita no agatta assentu
e più baldanza no ha l’alligria.
Frondi chi feti musiga lu ‘entu,
detimi lu sigretu d’almunìa,
candu lu cori ha disiciu d’abbentu
palchì abbatti la malincunìa.
Sèti anninnu di notti di luna,
di spiranza dunosa lu cunsolu,
luci di stella cun pena nisciuna.
Sèti sinzeru una cadenza solu
chi boci ‘ostri accoddhi tutti in una,
canzona chi suai ha lu so’ bolu.

COSSU Giulio

S’astore vagabundu

S’astore vagabundu
inghiriat ispantende
sas alas impedradas
de columba de nie...
dae cale nidu ‘e bentu
bolat a insambenare
sa rosa de sa ‘ucca
chi punghet pius de ispina.

Pages