Ducumentu
Biennale di prosa - Angela Russo

ETNA

 

Passaru misi, staggiuni, annati. Miliuni di fogghi sculumti iu âva taliatu, sbrizziati d' 'u ventu a'calata d' 'u suli; migghiara di discursi avevunu sciddicatu fora d' 'i nostri pinseri, e 'i vuci d'iddi, liggeri liggeri, nn'avevunu passatu di supra; cintinara di duluri nn'avevunu angustiatu e cintinara d'alligrizzi  m'avevunu 'mbriacatu 'a vita; deci e ancora 'n'autri deci così amari e storti m'avevunu a%riddatu 'u cori; 'n picciottu mi l'aveva quadiatu. Iddu e iddu sulamenti. Ppi misi, staggiuni, annati e autri annati ancora.

Iu l'aveva 'ntagghiati cc' 'u cuteddu, marchiati cc' 'u ferru caudu, supra di mia stissa, 'u so' curaggiu, 'u focu d' 'a so'carusanza ginirusa, 'i so' biddizzi, l'amuri so' ppi mmia e macari ppi idda.

Idda cu' era? Idda era sempri ddà, auta auta e terribbili, di mustruusa putenza, 'a Muntagna, triulu e cuntintizza d' 'a vita nostra, ccu 'i so' ciumi di lava 'nfucata ca vannu scinnennu d' 'i vucchi e si sperdunu divintannu tanti sirpiceddi russitti, ccu 'i pitruzzi, 'a cìnniri e 'a rina ca tuttu cummogghiunu e

fannu anniricari, mentri 'n fumulizziu scuru nesci comu si fussi 'na nuvula 'ranni 'ranni, e ancora cchiù panni, ca si pripara a chioviri: cchi cosa spittaculusa è a vidirisi nun si po' cridiri daveru. Iddu nisceva pazzu ppi idda, nisceva !, vuleva sulu e sempri... caminari e acchianari... e vidiri e rispirari... sèntiri e tuccari...l'Etna, c'addivintava, ccu 'a so' nivi, 'na bedda signura, janca janca... E iu cci dumannava: pirchì?

Pirchì ha' duvutu cummattiri ccu tutti... ppi idda? E ccu 'a so' risposta iu vitti tuttu 'u mari agitatu d' 'a vita so': chiddu ca aveva passatu, stava passannu e aveva ancora a passati ppi idda, panni amuri cuntrastatu...'e ('u cori miu si fici nicu nicu !) videva puru 'a timpesta ca l'aveva a fari anniari...

Pirchì ha' lassari a idda... ppi tutta 'a to' famigghia? Pirchì era 'na famigghia di capitani d' 'a Marina, di patri in figghiu, sempri genti di mari.., mai, cchi sacciu iu... 'n'alpinu, o unu ca cci piaceva 'a nivi ppi sciati, o macari, fra chiddi cchiù carusi, quarcunu ca faceva 'u scalaturi o, a la fini, 'na simprici passiata di duminica... mai ! Mari, e navi, sulu mari, e marinari, e sempri, e ancora mari ! E accussì, quannu iddu cci dissi a so’ patri ca vuleva studiari vulcani e tirrimoti, 'u tirrimotu 'u fici succediri so' patri l'ammiragliu... cci mancava picca ca cci vineva puru 'n corpu 'nsiccu... e cci rispunnìu (nun vi dicu e nun vi cuntu ccu quali tonu di vuci...) ca s' 'u puteva scurdari. E passau ddà banna... dicemu ... siddìatu assai...

Ma, semu giusti !, iddu si puteva aspittari ca so' figghìu s'avissi arrizzittatu senza apriri vucca, senza fari nenti, senza... scardinari porti e rumpiri vitri? Iu era 'na carusidda 'nnuccenti, ca ancora crideva a fati e principissì, re e riggini, ma iu 'u sapeva ca iddu nun vuleva, nun puteva fari chiddu ca so' patri avissi vulutu ppi iddu... No, so' patri nun 'u puteva fari spàrtiri d'idda... eppum... 'u spartìu d'idda, di mia, d'iddu stissu, da tuttu 'u mari d' 'u munnu, 'na vota e ppi sempri...

Era 'na matinata chiara, iddu stava passiannu supra a' muntagna... iu nun sacciu comu fu, ma m' 'u pozzu fiurari... era tantu dispiratu ca forsi mancu taliava unni mitteva 'i pedi... e sciddicau cadennu intra 'na fossa funna, 'u jornu prima di partiri ppi Livornu.