Versione :

Ducumentu
Lingua / Arte - Cantu e musica : Vannazzu allu burattu

VANNAZZU A LU BURATTU

«Cu cannistru sutt'o vrazzu
e a pedi ogni matina
mi partia cu Vannazzu
pa iurnata nte mulina

Supra l'astricu cu suli
sup'e furni pi lu ventu
m'ammazzava lu caluri
c'era pulviri i spavientu

E mi manca u respiru
e mi veni i sudari
cumu è sicca sta tussi
mi sientu affucari
mi scantu ca moru
iô vogghiu campari
ma la pummici è d'oru
cumu a pozzu lassari»