A su mattutinu

Sa badde est infusta
de lentore imperladu.
Sa notte làssat istrisciàre
inoghe e incuddae calchi tratta 'è umbra
sutta a sos castanzos ingalenàdos;
sa tuppa est senza 'oghe
e su chelu est ancora mùrinu.
Su caminu meu s'imberghet e pàssada
rasente a su riu chi memulat
palesende onzi sèmida
onzi profumu 'e pizzinnia;
sa campanedda ismarrìda
àgitada un isciareu
sutt'a sa fìlighe abbatigàda
e bentulat in cara un alènu
chi faghede fiorire folas.
Eo custu manzanu mi nd'ando
a abbojare su sole...