Grammar
Prunomi persunali cumplementi d’ogettu direttu

*Pronoms personnels compléments d’objet direct (3ème personne sg et pl)

Prunomi persunali cumplementi d’ogettu direttu (3a persona sg è pl)

I turisti piglianu u battellu > u piglianu
I turisti piglianu i battelli > i piglianu

Les touristes prennent le bateau > Ils le prennent
Les touristes prennent les bateaux > Ils les prennent

 

Antone è Lucia guardanu a muntagna > a guardanu
Antone è Lucia guardanu e muntagne > e guardanu

Antoine et Lucie regardent la montagne > ils la regardent
Antoine et Lucie regardent les montagnes > ils les regardent