S’àndala

A Esther

In un’istajone jà jumpada
de sa vida nostra
-tue l’aisti aizu comintzada-
ti narzei chi no b ‘aiat àndalas .
Chi addainanti disti
su tràbine arcanu...

Tando no mi podias cumprendere.
Fis’ comintzende una jogada a iscacos.
Eo nde ‘enio dai annos ludros
chi abbiein in megus
unu ‘isu iscumpartidu de su mundu a biculos,
cun totu chi amere sa vida.

No dudes, cherio chi tue aeres
una vida asssélia e prena.
Cantu de mezus unu babbu podet bramare.
Ma, timende chi una die
t’agateres, su matessi, cuguzada
de iscuru e lupos e ruinas,
m’afannei a ti antetzipare.
No b’at àndalas signadas
Pro sos chi chircan sa veridade.
Ch’as jumpadu sa lìmina,
sa lìnia tua de s’umbra chi no si ‘idet.
Pessa,dai como innanti,
de ghiare unu naviu
in mesu mare. As a poder,
in sa temporada, ghiaredi cun sinnos
lùghidos e can conas astrales.
Ma nemos at a leare pro te
su filu tou.

Tames, no perdas sa fide.
Unzi cosa chi b’at suta sas istellas
at su fadu sou.
A l’isolvere bi podet cherrere una vida.
Ammira, edducas, su mundu a pagu a pagu.
Totu su bene chi semenas chen’isetare nudda,
t’at a esser torradu cun gaudiu soberanu.

Ater’àndala no b’at
a prus de sa chi peitas jumpendeche sos trambucos.