Zoéddu e Procò

Zoéddu e Procò

 

Graziella PORCHEDDU-USELLI

 

 

- Ischidadi Procò ! Deo no nde poto drommire una candela 'e sonnu istanotte ! Beni a t'imbrossinare accurzu a mie: appo su coro siccu !

Intè ! no si movet sisìa in totta sa cussorza. Cantos amnentos feos mi ‘ettan pòre ! In s'àrula, sa sue s'est drommida cun sos fizigheddos suos a inghiriu: han suttu a buddetu e como, forsis, sun sonniende cabijos che funtanas.

Cras sun Sos Santos, est die nódida: sa die signada pro mi 'occhire!

Ite sorte sa nostra ! Semus naschiàos e pascùidos inoghe e inoghe nos han appeigados. De sos fedales nostros semus restados ebbìa deo e tue, ma tue has a giòmpere nessi a Pasca 'e abrile: no t'imbìdio, anzis mi faghes dolu, ca sò in duda pensende si siat fortuna su-e 'idere morzende tottu sos parentes piùs caros.

Da-e parizzas dies fra 'idende divessa movitìa: Issu e Issa mi carignaìan, facci tortos, e mi naraìan: -Zoé, Zoé, Zoé!-.

-Est un'indìssiu malu !-, appo pensadu. M’addescaìan, e parìana fattendelu a porfìa. Ite no m’han carradu !: trigi moriscu, lande, giòtta e fae; e tue, frade istimadu, ti faghìas belosu, ca no l'ischìas su proite.., e mi creìas-a piùs affortunadu.

 Giantèris, tue no b'has postu afficu, est bennidu su babbu 'e Issa, e m'hat toccadu in totue. L'app'intesu cun sas orijas mias su c'hat nadu a su 'enneru: -Cras, tenelu deùnzu e ammànizza su cannau; s'iscala e-i s'uscradìna cun sas labìas... benimus barigada, a s'albeschida; sa resorza a lu punghere già l'atto deo... est sa matessi ch’impitto sempre. Mìra ! in cuddae, in su pàtiu, lu ‘occhimus!-.

 

E poi si ch’est andadu : a mie si mi sun adderettadas sas tuddas in su cordzu.., no m'essiat manc'alenu, mi pariat chi su sambene si mi fit giagadu intro sas venas.

 

Procò, frade meu istimadu, càglia ! No piangas !

 

Como ti devo pro forza abberrere su coro meu: nudàa ti poto piùs cuare; tue l'ìschis chi semus porcos de ingrassu, pro custu nos dan su mandigu e-i su biidu.., ma déris m’han lassadu chen’ assaliare mancu una frichinìda 'e nudda.

 

Est bennida sa sogra 'e Issa: giughet sas tuddas che a nois in sa cana ! M’hat carignadu s'ischina cunduna imbustria, e cando tue fist drommidu, li sua intradas a mi samunare, nendemi de continu sa solita mèmula: -Zoé, Zoé, Zoé !-.

 

Sa sogra m’hat puru ruspiadu, nende: -Deus lu gualdet !-.

Parìan in paghe, sogra e nura, poi, tott'ind'una, aggiummai si sun brigadas pro more de sos sambenes.

Issa los cheriat fagher in dulche: cun pabassa, tuccaru, ciocculatte, pizu, e no isco it’atteru. Sa sogra, chi pariat « Ma ria fatt'a tortu », naraiat chi nòno... chi sos sambenes fin piùs licchìttos solu cun su sale.

 

Issa no mind’’ogaiat ojos da-e subra, e prima 'e sich’andare m’hat torradu a toccare.. puru inoghe... mirà Procò ! Ma proite no si toccat sas nadigas suas, chi bi cheren duas cadreas a bi las redzere!

 

Cras nd'has a bidere de zente! Issa ha fattu su pane modde. Benin tottu a punt'e mesudie: Fulanu cun Fulana, sa comare, s'Onorevole: cussu lu cumbidan a totue e issu andat pro si fagher roda. C’’enzeit puru cando ‘occhein a mama. Deo no lu connoschìa, ma nde l’app ‘’ogadu a s’aéndzu, ca paret de sos nostros... s'assimizat meda a tiu Mannale. E’ de budza ‘ona e devet essere issu puru de una razza ‘e ingrassu, che a nois: a issos, però, no los crastan...

Ohi! Ite m'amnento como! Sa die de cuss’affrontu chi nos fatteit Issu: tue, Procò, no lu podias baliàre.., e aggiummai nde se mortu, pro more chi ti fist indeosàdu de cudda porchedduzza.. a t'ammentas ? Fit un'addoru! Niedda a taccas biancas e cun sa coa tott’allorigada. La ‘ido comente ch’esseret como, cando si imbrossinaìat accurzu a tie.. M’intendìa deo puru in su coro tanta suavidade; ma issos no cherfein mancu a la toccare: assora che l'ischirrièin pro l'intregare a unu 'erre de su 'ighinadu, e a mais nos crastein.

 

Da-e cussa die istaìmis continu isforrojende in tottu su porchile: cun su muzzighile nde 'ogaìmis sas pedras da-e sut taterra, pro nos cuare... da-e sa 'irgonza.

 

Ma Issu, mala fada, nos ponzeit su filuferru in su nare.

 

Duncas, ti fia nende chi cras c'hat a bennere puru su butteccariu, omine limbridu, e' sa muzere cun sos fizos mendòsos.

 

No cad'a mancare su rettore, curi sa sorre ‘ajana: no buffat meda, ma cando nde ‘iet.. nd’’essit cun sas allegas suas a fagher attediare su buteccariu, intrendeli a pianu chei su sonnu...

 

Ma a s'ora 'e 'ustare già sun tottu 'e accordu!

 

Poi, cando sun attàtos e han buffadu, pesan sos cantos e che la sighin a disora.

Cando s'han a dispedire, Issa, lis hat a dare puru sos ispinos.

Procò! Càglia, no piangas ! Est vanu su piantu: niunu iscabulat dae sa sorte sua. No ! no mi nerzas ch'est mezus a no naschere? Si naschet e si morii coente cheret su fadu !

 

Mira como s'incantu 'e su chelu ! Est notte manna: sas istellas e' sa luna sun che ojos puntados subr'a nois, ma nò intenden su piantu... no ischin ite siat su suffrire... però si m’intenderan.., ìstanotte sa 'oghe mia diat isgiannare su chelu !

 

Ma no semus solos a suffrire: a t'ammentas de giaja Sue?

Meschina! de tantos fizos nde li resteit solu unu: babbu nostru.

.No s’idiat si no che cun sa 'entre manna... los battiat a su mundu sod porchedduzzos suos, che dogni mama, cun penas e dolore, e poi, Issos, bi los bocchian, cando fin occhisorzos.

 

E tiu Lardosu? Benzein in tres: fin carazzados e armados de azzotta e de rustagliu. Fin una notte mala; notte 'e bardana ! Pioiat.a fruscu e' su 'entu nd'ettaiat sas naes àa-e sas alvures, fragassende ogni cosa. Ma cussos, che animas malas, l'istrumpein in terra a tiu Lardosu, cun duos colpos de azzotta: che lu zacchein intro a unu saccu e no sind ‘hat appidu piùs filuga.

 

A frade nostru Zuddosu, cuddu frade tantu ‘onu chi haimis, masedu chei s'umbra, lu dein a su masellaju. Lu prendein comente ch’esseret ‘istadu unu bandidu, su piùs feroze, si puru no faghiat male mancu a una musca. Issu pianghiat... e mi parer de nd’intender ancora sos ticchirrios.

Procò, custu est su c'hamus connottu ! Ma-a l'ischis su piùs chi sento? chi cras mi c'app'a morrer chena haer connoschidu una sola die de libertade.

 

Cantas boltas appo imbidiadu a fradiles nostros Polcrabos: issos emmo chi sun assortados ! Càmpana iscurrizende dae saltu in saltu, accogliende s'alimentu chi piùs li piaghet e cando nd’han gana; e si calchiunu les minettat...poden issos puru ammustrare sas sannas. Viven chena presorzos nè trobeas, e morin in li bertade: una vida chena libertade est peus de sa morte!

E como, proite mi preguntas de mama nostra? nò, Procò! de issa nòno.., ma proite mi cheres obbligare?

 

0ddèu, ite ispramnu sa die! M’ammento cando che la trazein a cuddae, a su patiu. Sos ticchirrios suos mi rembomban ancora in sas orijas e in su coro. Ambos la cheriamus succurrere, ma no podìmis bessire... e nos semus postos a borrighinare cun cantu alenu haìmis, e poi tue t'has cuadu sa conca sutt'a mie.

 

It'istraura sa die! Su sogru de Issu l'infircheit sa resorza intro ‘e corpus; bi che l'affundeit finas a li toccare su coro. Sa ‘oghe si l'istudeit in bula lene lene, a mama nostra, e dae sa ferida su sambene li 'essiat a istrampu a intro sa cannàda chi Issu paraìat. A ultimu che la 'ettein subra su fog’azzesu; unu fogu chena fumu... solu fìamas pro li usciate sas tuddas. Issu e atteros la 'ortulaian dae un’ala a s'attera cun su furcone, isterrendeli sas fiamas subra. Como m'intendo alluttu comente chi ch'essera già in mesu...

 

Poi che l'appichein subr'a un'iscala e l'aberzein perra a perra, a bistrale e a resorza: apprimu nde li seghein sas orijas e' sa coa, pro las dare a sos pizzinnos issoro , chi las fìn aisettende pro si las rozigare; poi, nde li 'oghèin sa corada tott'intrea.., e'su restu. Procò! Procò! a lu 'ides? no lu cherìa ammentare... Beni frade meu istimadu accurzu a mie pro pianghere forra a conc’a pare! Forsis su piantu nos hai a liberare dae s’ffannu.

 .

Como lea coraggìu! Sa notte ch'est già. colada...han a colare sas dies... hat a passare s'ierru e han a torrare sas fozas birdes in sos ratos : tando ammentadi de mè !

Nò m’impudo 'e nudda: tue ses istadu pro me su frade piùs caru.., nudda ti sento, nè mai m'has furadu su mossu dae ‘ucca !

 

Sa luna est isparida, e' sas istellas si che sun intradas: bido a Issu in su luminardzu, ispereende su chelu. Prima chi si peset su sole, s'hat a istudare sa lugh’’e sos ojos mios...

 

Accò chi sun benzende a mi leare, coraggiu Procò, sa morte durat un'istante!

Sutta su muru, abbà !  Addaisegus de su laccheddu, t'appo remonidu una giunta ‘e fae... est totta sa sienda chi ti lasso; no est-pro tind’attatare, est solu pro t'allebiare sa pena de cust'ora.

Bae como a ti la leare: est s'ultimu granzeu chi ti fatto. Bac, Procò! bae a su chidzone.., a ti la leare sa fae... bae ! e tuppadi sas orijas?