CURRETORE REGIONALE ORTOGRÀFICU SARDU

PRESENTATU U 29.04 IN ORISTANI

 

In Aristanis si presentat su Curretore Regionale Ortogràficu Sardu in intro de sas atividades ufitziales regionales de sa Die de Sardigna.

A sas 17.00, in sa sala de su Cussìgiu Comunale, palàtziu de sos Iscolòpios in Pratza de Tzitade, a incuru de su Servìtziu Limba Sarda de sa Regione Autònoma, su diretore Giuseppe Corongiu at a presentare sos ùrtimos agiornamentos. A pustis ant a faeddare Mariantonietta Piga, Micheli Ladu, Cristiano Becciu, Frantziscu Cheratzu, Massimo Cireddu, Diegu Corraine.

Cun su traballu de s’ùrtimu annu, su programma aplicativu chi cunsentit de curregère testos sardos in lìnia, at lòmpidu 40.000 lemmas, chi cheret nàrrere 3.000.000 de paràulas in movimentu in intro de sos testos.
Unu curretore ortogràficu de una limba europea si podet nàrrere bastante assentadu cando arribat a tènnere nessi 30.000 faeddos primàrgios. Semus duncas a su puntu in ue su traballu mannu de su “fràigu” est agabbadu e como nos depimus cuntzentrare subra de sas finiduras pro ddu pesare prus deghile e geniosu.
Unu traballu mannu de chirca e de normatzione est istadu fatu e si podet nàrrere chi su curretore est su corpus “virtuale” prus mannu chi tenimus in LSC. Agiùnghere faeddos noos est semper prus dificultosu ca meda de su materiale linguìsticu chi est a dispositzione est istadu controlladu, regularizadu e postu a intro de su programma. E sa dificultade creschet in manera esponentziale gasi comente creschent sos lemmas chi ddoe sunt. At a èssere difìtzile meda a superare sos 50.000 faeddos primàrgios si non si càmbiat su modu de collire sos faeddos. Su nùmeru pretzisu diat èssere 80-90.000.