CONDAGHES

Scontri di 31.10.2015


Presentatzione; in sa sala de sa biblioteca provintziale de Monte Claro in Casteddu, , organizada dae su Coordinamentu pro su sardu Ufitziale e s'editore Condaghes, de su libru de s'autore sirianu Zakarya Tamer "Segamentu de ancas", bortadu in sardu dae Alessandro Columbu
"Segamentu de ancas" est su primu libru àrabu chi est istadu bortadu in sardu. No esistitit una versione italiana.

SU LIBRU

Segamentu de ancas est una regòllida de 63 contos essida in su 2002. Mancari pro su significadu polìticu de medas contos e pro unas cantas immàgines chi chistionant de sesso in manera crara, a cantu s´ischit custu libru est proibidu in Sìria e in Giordània e est una de sas regollidas de Zakaria Tamer prus pagu connotas e difìtzile de agatare in sas librerias. Su sesso, ammisturadu meda cun sa violèntzia e sa religione, est presente belle in cada contu comente s´istrategia narrativa chi custu iscritore impitat pro descrìere sa persone, sos trìulos de s´ànima e su disìgiu de libertade. Est curiosu chi custu iscritore non faeddet meda de polìtica in manera aberta, ma resessat semper a crarire sas contradditziones chi imbòrdulant sa polìtica, ammustrende episòdios ispantosos comente chi esserent normales, fintzas befende•si de una mentalidade chi cunsìderat su sesso cosa lègia e bruta, ma lassende•li s´ùrtima paràula a su letore.

S'AUTORE
Zakaria Tamer est nàschidu in su 1931 in Damascu (Sìria). Est crèschidu in su bighinadu de al-Bahsa e at fatu sas iscolas fintzas a sos trèighi annos, cando s’est ritiradu e at comintzadu a traballare comente dischente de mastru ferreri. Dae su 1960 a como at publicadu una dosina de regòllidas de contos, contos pro pitzinneddos e artìculos satìricos. Est connotu in Sìria e in su mundu àrabu in generale pro èssere unu de sos maistros comente iscritore de contos in àrabu, e at traballadu fintzas pro su ministeru sirianu de sa cultura e de s'informatzione, e pro unos cantos giornales e rivistas literàrias in Sìria e in aterue. Infadadu de sa vida in Sìria, medas annos faghet at detzisu de si nche tramudare a su disterru e dae su 1981 bivet in Oxford (Gran Bretagna). Dae su 2012 pùblicat fintzas contos e contigheddos in Facebook, in sa pàgina sua personale e in al-Mihmaz. In su 2014 est essidu s'ùrtimu libru suo “Ard al-Wail”, e in su mese de martzu ocannu at leadu su prèmiu “Mahmoud Darwish Award” de sa fundatzione palestinesa Mahmoud Darwish Foundation.

SU TRADUTORE
Alessandro Columbu est nàschidu in Nùgoro in su 1986 e crèschidu in Ollolai. Est chircadore de literatura àraba contemporanea e insegnante de àrabu in s’universidade de Edimburgo, in Iscòtzia. At istudiadu in s’àrabu in Tùnisi, Damascu, Beirut e Amman e s’est laureadu in s’universidade de Bologna in su 2012 cun una tesis subra de Zakaria Tamer. At imparadu a iscrìere in sardu a sa sola leghende contos e romanzos, e at comintzadu a bortare contos e artìculos dae s’àrabu in su 2010, publichende-los in Facebook.
Ligàmenes:

http://www.condaghes.com/scheda.asp?id=978-88-7356-265-8&ver=it
http://www.sardiniapost.it/culture/libri-racconti-siriani-tradotti-in-sardo-lautore-e-un-ricercatore-di-ollolai/
http://www.ansa.it/sardegna/notizie/2015/10/18/primo-libro-tradotto-dallarabo-al-sardo_ab9f689a-f2db-481a-89a9-aa05592200e7.html
http://salimbasarda.net/